bg | en 
Bulgarian Jurnal of Animal Husbandry   ISSN 0514-7441
Array ( [session_started] => 1721040631 [LANGUAGE] => BG [LEPTON_SESSION] => 1 )
Помощ
 
Регистрация

Вход:


Забравили сте данните? ПодпискаЕфект от добавката на куркумин към дажбата на биволици върху мастнокиселинния състав на млякото и на произведеното кисело мляко
Пенчо Пенчев, Йорданка Илиева, Силвия Иванова
Резюме: С цел да се проучат промените в мастните киселини на млякото след добавка на куркумин
към дажбата и след преработка до кисело мляко (L. bulgaricus, S. thermophilus) беше проведен
експеримент с включени 12 биволици от породата Българска Мурра. Бяха сформирани кон-
тролна (n = 6) и експериментална (n = 6) група по аналоговия метод, изравнени по възраст, по
стадий на лактация, по млечност и телесното състояние. Периодът на експеримента беше 28
дни, в който Curcumin C3 Complex беше добавян в доза от 50 g на глава на ден. Проби мляко
бяха взети на ден 0 и ден 29-и от всяко животно, а киселото мляко беше произведено от сборно
мляко за всяка група и за всеки тестови ден. Индивидуалните проби мляко и тези от киселото
мляко бяха подложени на липиден анализ. Резултатите показаха, че в сравнение с контролна-
та група в суровото мляко от опитните биволици общите и отделните наситени мастни кисе-
ли (НМК) не са се променили, което се отнася и за киселото мляко. Наблюдава се повишена
концентрация на ценната C18:1trans-11 (ваксенова киселина) и общите трансизомери в сурово-
то мляко след консумацията на куркумин, но след преработка в кисело мляко е налице спад
в тези стойности. За доминиращата МНМК олеинова киселина не бяха установени промени.
Общите ПНМК се променят по аналогичен начин и в двете групи, докато общите изомери на
конюгираната линолова киселина CLA са повлияни отрицателно от добавката на куркумин,
въпреки че изомерът C18:2cis-9trans-11 е подобрен. Обратното се наблюдава в киселото мляко
на 29-ия ден – концентрацията на общата CLA е компенсирана, а тази на C18:2cis-9trans-11 е
намалена. Групите n-6 и n-3 киселини се увеличават в суровото мляко от 29-ия ден в двете
групи. В резултат съотношението n-6/n-3 има сходно изменение в млякото от двете групи, а
след млечнокиселата преработка се влошава в контролната група, но не и в опитната.
Ключови думи: биволско мляко; кисело мляко; куркумин; мастни киселини
Дата на публикуване: 2022-08-29
Свали пълен текст