bg | en 
Bulgarian Jurnal of Animal Husbandry   ISSN 0514-7441
Array ( [session_started] => 1709427250 [LANGUAGE] => BG [LEPTON_SESSION] => 1 )
Помощ
 
Регистрация

Вход:


Забравили сте данните? ПодпискаЕфект на различни източници на специфичен варианс върху биологичната плодовитост на овце от Карнобатската местна порода
Геновева Стайкова, Маргарит Илиев
Резюме: Обект на проучване е стадото овце от Карнобатската местна порода, родени в периода от 2010 до 2015 г., собственост на ИЗ – Карнобат. Стадото е нуклеус на тази местна порода. Изследвана е репродуктивната способност на породата и влиянието на годината на раждане и развъдната линия върху нея. Използваните кочове са от 3 развъдни линии – № 013, № 68 и № 410. Регистрирани са 903 наблюдения на признака биологична плодовитост от първо до пето агнене на овцете майки. Информацията е получена от родословната книга, водена от селекционера на фермата. Данните са получени по стандартните методи и указания, предвидени в Инструкцията за водене на развъдната работа при съхраняване на местните (аборигенни) породи в България (2003). Направен е анализ на варианса на базата на многофакторен линей-<br>но-статистически модел за всяка проучвана възраст. Установени бяха оценките на коефициентите на наследяемост на биологичната плодовитост. Разликите между нивата на проучваните фактори са установени на базата на степента на разпределение. Установено е, че при овце от Карнобатската местна порода линейната принадлежност оказва достоверно влияние върху фенотипната проява на признака биологична плодовитост само на първото агнене (Р < 0,05). Годината на раждане оказва достоверно влияние върху плодовитостта на 3,5-, 4,5- и 6,5-годишна възраст (Р < 0,05). Най-висока е плодовитостта на животните на 4,5-годишна възраст (1,295 агнета от овца майка), следвани от 5,5-годишните (1,273 агнета от овца майка) и 6,5-годишните (1,239 агнета от овца майка). Средната биологична плодовитост за стадото е 1,218 агнета от овца. Коефициентите на наследяемост на признака биологична плодовитост са ниски и варират от h2 = 0,094 до h2 = 0,142 на проучваните възрасти. Анализът на резултатите показва тенденция за стесняване на генетичното разнообразие в популацията
Ключови думи: биологична плодовитост; развъдни линии; херитабилитет; Карнобатска местна порода овце; година на раждане
Дата на публикуване: 2020-06-05
Свали пълен текст