bg | en 
Bulgarian Jurnal of Animal Husbandry   ISSN 0514-7441
Array ( [session_started] => 1718841430 [LANGUAGE] => BG [LEPTON_SESSION] => 1 )
Помощ
 
Регистрация

Вход:


Забравили сте данните? ПодпискаПроучване на корелации между признаците, характеризиращи вълнодайността при овце от Карнобатска тънкорунна порода
Маргарит Илиев, Геновева Стайкова
Резюме: Целта на настоящото изследване бе да се проучат корелациите между признаците, характеризиращи вълнодайността при овце от Карнобатската тънкорунна порода. Проведено бе проучване с две групи овце майки на 2,5-годишна възраст от стадото на Института по земеделие в гр. Карнобат, родени през 2005 и 2015 година. Обект на изследването са контролираните признаци: вълнодобив, чисто влакно, дължина на щапела и живо тегло. Установено е, че корелационните коефициенти, отразяващи зависимостите между отделните признаци, характеризиращи вълнодайната продуктивност са сравнително ниски при условията на нашето проучване. При селекцията на Карнобатската тънкорунна порода овце не може да се разчита на корелиращ ефект и трябва да се води селекция по всеки признак поотделно. Корелацията между вълнодобива и чистото влакно при овцете, родени през 2005 и 2015 г. е положителна и висока по стойност (r = 0,715 и r = 0,723). Тези стойности не достигат границата, след която можем да провеждаме селекция само по количеството вълна и тя да гарантира висок добив на чисто влакно. Коефициентите на наследяемост при изследваните признаци са с ниски стойности (h2 = 0,028 и h2 = 0,170), което е показател, че генетичното разнообразие на стадото е силно редуцирано и неговите потенциални възможности не може да осигурят бъдещ генетичен прогрес.
Ключови думи: корелации; херитабилитет; Карнобатска тънкорунна порода; овцевъдство
Дата на публикуване: 2019-05-09
Свали пълен текст